ក្លាយជាអ្នកទីមួយដែលដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ទិសដៅផែនទី

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៥៥-១២-៦៦៥-៥៣៣

៨ ព្រឹក - ៦ ល្ងាចច័ន្ទ - អាទិត្យ

ផ្ទះលេខ ២២០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់បឹងរាំងដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ១២២១១

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអាយអិមអាយ។ បង្កើតដោយមោទនភាពដោយ DBAcceleration