សំណួររបស់អ្នកបានឆ្លើយ

Frequently asked questions

I have sensitive teeth. What can I do?


Come and visit our clinic, so we can check it for you. It can be tooth decay or tooth wear.
Why are my gums bleeding?


The gum bleeding is mostly because of plaques that build up around your teeth surface, especially at the gum line, Supra gingival or sub gingival.
Why am I in pain after a tooth extraction?


Normally after tooth extraction you have some pain because of traumatizes of gum and bone during extraction.
What are the advantages of dental implants?


The advantages of dental implants is replacing the missing teeth without harming to the neighbor teeth.

ក្លាយជាអ្នកទីមួយដែលដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ទិសដៅផែនទី

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៥៥-១២-៦៦៥-៥៣៣

៨ ព្រឹក - ៦ ល្ងាចច័ន្ទ - អាទិត្យ

ផ្ទះលេខ ២២០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់បឹងរាំងដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ១២២១១

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអាយអិមអាយ។ បង្កើតដោយមោទនភាពដោយ DBAcceleration