ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការទទួលយោបល់របស់អ្នក

អាចទំនងទំនងយើងខ្ញុំដោយសេរីតាមអ៉ីម៉ែល ឆាត និត ទូរសព្ទ

info@IMIClinic.com | ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៥៥-១២-៦៦៥-៥៣៣ | ៨ ព្រឹក - ៦ ល្ងាចច័ន្ទ - អាទិត្យ

ផ្ទះលេខ ២២០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់បឹងរាំងដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ១២២១១

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារមកយើងដោយប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

ក្លាយជាអ្នកទីមួយដែលដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ទិសដៅផែនទី

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៥៥-១២-៦៦៥-៥៣៣

៨ ព្រឹក - ៦ ល្ងាចច័ន្ទ - អាទិត្យ

ផ្ទះលេខ ២២០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់បឹងរាំងដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ១២២១១

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអាយអិមអាយ។ បង្កើតដោយមោទនភាពដោយ DBAcceleration